Om oss

Ansvarig jurist är Miriam Malmgren som varit verksam som affärsjurist sedan 2006 inom områdena transaktionsjuridik, bolagsrätt, allmän avtalsrätt, fastighetsrätt och mäklarjuridik. Under sin karriär har hon arbetat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, som bolagsjurist Swedbank Fastighetsbyrå, som legal counsel - manager på Ernst & Young, som bolagsjurist på Svensk Fastighetsförmedling och som ansvarig bolagsjurist i olika bolag. Vidare har hon suttit som ledamot i FRN (Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd), en ansvarsnämnd för fastighetsmäklare.

Kontakt

För att komma i kontakt med M Juridik vänligen fyll i kontaktformuläret nedan eller kontakta jurist Miriam Malmgren på telefonnummer: 0704-992212. Personuppgiftspolicy

(dessa villkor träder i kraft den 10 maj 2018)  

M Juridik AB org. nr. 556968-6149 med adress Folkungagatan 100, 116 30 Stockholm (nedan ”M Juridik”, ”vi”, ”oss” eller ”Bolaget”), är personuppgiftsansvariga för behandling av de personuppgifter som vi samlar in från dig. 

M Juridik utför all personuppgiftsbehandling i enlighet med gällande lagstiftning. Vi ber dig läsa igenom denna policyför att bekanta dig med hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband med denna behandling. Denna policy tar bland annat upp: 

·     Vilka typer av personuppgifter Bolaget samlar in och vad de används till.

·     Hur länge Bolaget sparar dina personuppgifter och varför.

·     Dina rättigheter och hur du får tillgång till och hur du uppdaterar dina personuppgifter. 

Definitioner 

I denna policy har följande ord och uttryck den innebörd som anges nedan: 

”Personuppgift”               avser all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som   är i livet, som t.ex. namn, adress, personnummer och IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

”Personuppgiftsansvarig” avser den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

”Europeiska ekonomiska   avser EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Lichtenstein.

samarbetsområdet (EES)”  

Vilka Personuppgifter vi samlar in och Vår användning av Personuppgifter 

För det fall du väljer att inte lämna vissa Personuppgifter till oss kan detta hindra oss från att tillhandahålla dig vissa tjänster och även medföra att resultatet av de tjänster vi ändå tillhandahåller kan bli missvisande. Sådant utfall är i sådant fall helt ditt ansvar och kan inte tillskrivas M Juridik i något hänseende. Vidare kan, i vissa fall, undlåtenhet att lämna Personuppgifter till oss innebära att vi förhindras att ingå avtal med dig. 

Dina Personuppgifter

När du kontaktar M Juridik via e-post, brev, telefon eller sociala medier kan vi samla in Personuppgifterna som du lämnar. I första hand samlar vi in de uppgifter vi behöver för att ta kontakt med dig och besvara dina frågor, såsom ditt namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

För att kunna hålla dina Personuppgifter korrekta och uppdaterade kan vi hämta in kompletterande och uppdaterade uppgifter, såsom personnummer och adress, från privata och offentliga register som t.ex. Bolagsverket, Inskrivningsmyndigheten, Spar, Alla Bolag, Hitta.se och liknande.

När du anlitar oss för utförande av tjänst/uppdrag kan vi komma att samla in Personuppgifter i syfte att fullgöra, och för att kunna ta betalt för, vårt utförande av sådan tjänst eller sådant uppdrag.

När du söker på Bolagets hemsida eller använder vår mobilappar kan vi komma att samla in information om på vilket sätt du når våra digitala tjänster, inklusive operativsystem, IP-adress, nätidentifierare och webbplatsuppgifte.

För att tillhandahålla dig, eller annan tjänster, på din, eller annans, begäran

Vi behöver göra ID-kontroller, och således behandla dina Personuppgifter, för att ingå avtal med dig om att tillhandahålla dig våra tjänster. För det fall annan tillhandahåller oss Personuppgifter om dig för att vi ska kunna utföra ett uppdrag eller en tjänst för denne ska den som tillhandahåller oss dina Personuppgifter informera dig om detta. 

För att kontakta dig

M Juridik kan komma att använda Personuppgifter du lämnat till Oss för att komma i kontakt med dig eller för att hjälpa dig med klargöranden exempelvis via e-post, brev, och telefon. 

På grund av legala krav

Utöver vad som beskrivs ovan hanterar vi i vissa fall dina Personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, skyldigheter som följer av lagstiftning, eller vid begäran från myndighet. 

Marknadsföring

Vi kan komma att använda dina Personuppgifter för att kunna tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig och för att, utifrån de Personuppgifter du lämnar, kunna anpassa marknadsföring genom profilering för att du ska få erbjudanden som är relevanta just för dig. 

Personuppgifter du lämnar om andra

När du som privatperson, eller bolag, lämnar Personuppgifter om andra personer till M Juridik måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras Personuppgifter kan komma att användas av oss. Du kan också alltid hänvisa sådan person till denna policy.  

Dela Personuppgifter med underleverantörer

I syfte att kunna tillhandahålla de tjänster som du, eller annan, anlitat M Juridik för, kan vi behöva dela dina Personuppgifter med våra underleverantörer. Dessa inkluderar bl.a. jurist- och advokatbyråer och redovisningsbyråer. Vi delar enbart personuppgifter med dessa underleverantörer i den utsträckning så är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de tjänster M Juridik anlitats för och sådana underleverantörer får endast tillgång till de Personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget.

För det fall vi överför Personuppgifter till en leverantör som är vårt Personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över Personuppgifterna och att dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

För att kunna administrera vår verksamhet använder vi oss av olika IT-tjänster och IT-system. I vissa av dessa lagras och behandlas Personuppgifter. För de system som är installerade lokalt av oss hanteras uppgifterna enbart av vår redovisningsbyrå. För de tjänster som är installerade hos någon av våra leverantörer, eller som består av en molntjänst överför vi Personuppgifter till dessa.

Vi säljer aldrig dina Personuppgifter till tredjeman. 

Dela Personuppgifter med myndigheter och motparter

Som ett led av utförandet av de tjänster M Juridik tillhandahåller kan vi komma att dela Personuppgifter med myndigheter eller motparter. Sådan delning sker alltid endast som ett led i att fullgöra de tjänster/uppdrag som M Juridik anlitats för. 

Om vi är skyldiga enligt lag eller om lagen så tillåter, kan vi dela Personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt. 

Skyddande av Personuppgifter och Personuppgiftsombud

Vi är införstådda med vikten av att skydda och hantera dina Personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande.  

Överföring till land utanför EES-området

De Personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till eller lagras på en destination utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan också behandlas av organisationer verksamma utanför EES som arbetar med oss eller för en av våra underleverantörer.

Om detta sker säkerställer vi att dina Personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna Policy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kan även komma att göra konsekvensbedömningar för att säkerställa att säkerheten noga har utretts. 

Hur länge sparas Personuppgifterna?

Vi lagrar endast Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som framgår av lag och denna Personuppgiftspolicy och vi följer även vad som är god sed i branschen och de rekommendationer och riktlinjer som finns.

Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna Personuppgiftspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina Personuppgifter. Samma Personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet.

Om du är en tidigare klient till M Juridik kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation så länge du har en aktiv klientrelation med oss. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta marknadskommunikation från oss.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid. När M Juridik enligt lag är skyldig att spara uppgifter lagras uppgifterna i enlighet med den tid som föreskrivs i tillämplig lagstiftning. 

Länkar till andra webbplatser

M Juridiks webbplatser eller mobilappar kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra som har egna personuppgiftspolicys. Se till att noggrant läsa igenom villkor och personuppgiftspolicy innan du lämnar Personuppgifter på en annans webbplats då Vi inte åtar oss något ansvar för andras webbplatser eller mobilappar. 

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. 

Dina rättigheter och Bolagets kontaktuppgifter

Rätt att återkalla samtycke
För det fall behandlingen av Personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång 
Du rätt att få en kopia på de personuppgifter som M Juridik har om dig. Du kan skriva till oss och be om kopia på de Personuppgifter som vi har om dig. Vi ber dig då inkludera information som kan hjälpa oss att identifiera och lokalisera dina Personuppgifter. Vi tillhandahåller tillgång till dina Personuppgifter kostnadsfritt. För det fall du önskar fysiska kopior kan vi dock komma att debitera en administrationsavgift.

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling
För M Juridik är det viktigt att säkerställa att de Personuppgifter vi har är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. Du kan närsomhelst begära att få dina Personuppgifter rättade.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära begränsning av behandlingen av dina Personuppgifter och kan när som helst invända mot behandlingen av dina Personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning.

Du har även rätt att få dina Personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.

Vi kommer uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt eller legal skyldighet att fortsätta behandla dem för legitima syften.

Rätt till dataportabilitet
Om det är tekniskt möjligt och den legala grunden för behandlingen av dina Personuppgifter utgörs av samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att fullgöra ett avtal har du, under vissa förutsättningar, rätt att få ut dessa Personuppgifter och rätt att överföra dessa till en annan Personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller från och med den 25 maj 2018.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta oss om du har synpunkter eller frågor avseende hur vi behandlar dina Personuppgifter. Om du är missnöjd med vår respons kan du vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten med dina klagomål http://www.datainspektionen.se/.

Vänligen inkom med dina frågor skriftligen till oss på:
Adress: Folkungagatan 100, 116 30 Stockholm.

E-post: mailto:miriam.malmgren@mjuridik.se

M Juridik kan komma att be dig att bekräfta din identitet innan vi hanterar dina frågor. Vi kan också be dig om mer information för att säkerställa att du är behörig när du kontaktar oss för någon annans räkning. 

Legal grund för M Juridiks behandling av Personuppgifter

M Juridik kommer endast samla in och använda dina Personuppgifter om minst ett av följande kriterier uppfylls:

Vi har ditt samtycke;

Exempel: Du själv ger M Juridik tillgång till och tillåtelse att behandla dina Personuppgifter när du kontaktar Oss.

När den legala grunden för behandlingen av Personuppgifter utgörs av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som skett innan ditt samtycke återtagits. Om du återkallar ditt samtycke kan det dock innebära att vi inte längre kan tillhandahålla en viss tjänst till dig.

Det är nödvändigt på grund av avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås;

Exempel: För att tillhandahålla tjänster som du önskar.
Vi behöver behandla dina Personuppgifter för att hantera ditt ärende, tillhandahålla dig tjänster i enlighet med uppdrag ingånget med M Juridik eller för att vi ska kunna hjälpa dig med andra frågor på din begäran.

Det är nödvändigt för att vi ska uppfylla legala och/eller avtalsenliga skyldigheter;

Exempel: Dela Personuppgifter med myndigheter, underleverantörer eller motparter

Ändring av denna policy

Denna policy ersätter alla tidigare versioner. M Juridik kan närsomhelst ändra denna policy och ber er därför att regelbundet kontroller vår/a webbplats/er för eventuella uppdateringar.

 

************************************************

Senast uppdaterad: mars 2020